KIMIA ACADEMY OF PERSIAN LANGUAGE AND LITERATURE

Kimia Academy Library

Persian Books Library in Texas

مجموعه مصاحبه‌های رادیویی با دکتر منوچهر‌گنجی

  • نام کتاب: مجموعه مصاحبه‌های رادیویی با دکتر منوچهر‌گنجی 
  • سال انتشار: خرداد 1370
  • ناشر: انتشارات سازمان درفش کاویانی
  • توضیحات: این کتاب جلد دوم از این مجموعه است.
  • زمینه: زندگی‌نامه
  • این کتاب توسط تیمسار عزیز الله آزموده و خانم شری غفار به کتابخانه فارسی کیمیا آکادمی اهدا شده است.